Help / FAQ


Hjælp / OSS

Index, Anetræ og familie

 • Hvorfor får nogle link denne baggrundsfarve når musen holdes over?
  En person, hvis navn skifter baggrundsfarve når musen holdes over, er min mands eller min (Sanne Damsgaard Levy) ane.
 • Vis efterkommere
  En liste med personens efterkommere (de som er inkluderede i mine data og i index-listen) vises når man klikker på Vis efterkommere. Listen forsvinder igen når man klikker på krydset i øverste hjørne af listen. *

Noter og kilder

 • Vis
  Når musen holdes over ordet Vis, vises den tilknyttede tekst i et vindue.
 • Hvorledes kan man kopiere tekst fra et 'Vis'-vindue?
  Når der klikkes på ordet Vis, vil det tilknyttede tekstvindue ikke forsvinde når musen flyttes, og man kan kopiere teksten på almindelig vis.
  For at få teksten til at forsvinde igen, klik med musen på ordet Vis eller på tekst vinduet, og flyt musen ud af vinduet. *
 • Fremmede bogstaver - hebraisk tekst
  Eksempel: שם ניתן בברית - צבי
  De hebraiske noter indeholder oplysninger (såsom: hebraiske navne, datoer ifølge den jødiske kalender) som hovedsalig er af interesse for de som kan læse hebraisk.

Geodata

 • Markeringsbogstaver
  De bogstaver, som er vist på kortet og ved de tilsvarende stednavne i Geodata rubrikken.
 • Understreget markeringsbogstav
  Når musen holdes over markeringsbogstavet vises koordinaterne i stedet for stednavnet.
 • Hvorledes kan man kopiere koordinaterne?
  Flyt ikke musen bort fra linien, når du vil kopiere koordinaterne. Vælg koordinaterne med musen og tryk på tasterne 'Ctrl' og 'c'.
 • lokalkort
  Det er muligt at se de lokalkort hvis markeringsbogstav er understreget, men disse lokalkort skal først aktiveres ved at klikke på "Aktiver lokalkortene" nederst i Geodata afsnittet. Hvis man klikker på et understreget markeringsbogstav, vises et kort zoomet ind på det tilsvarende sted (zoom nivauet er 14 på Google Maps zoom skala), indtil man fravælger det ved påny at klikke på samme bogstav, eller vælger et andet kort på tilsvarende måde.
  På det valgte kort kan man zoome ind eller ud ved hjælp af + og - tegnene, som ses i nederste højre hjørne af kortet. Det kan specielt være nyttigt at zoome ud for at se stedets omgivelser. *
 • Lande
  Lande og stater (f. eks. Danmark, Israel, USA) er, i modsætning til geografiske punkter med begrænset areal, ikke vist på kortene. Også historiske lande som f. eks Bøhmen** er ikke vist på kortene.

* Den beskrevne funktion virker kun hvis du tillader javascript i din browser!

(** Se Tjekkiets historiske indeling på dansk Wikipedia: Bøhmen).


Help / FAQ

Index, Pedigree Chart and family

 • Why do some link get this background color when the mouse placed over it?
  If a person's name changes background color when the mouse placed over it, the person is an ancestor of my husband or me (Sanne Damsgaard Levy).
 • Vis efterkommere: Show descendants
  A list with the person's descendants (those included in my data) will show up when clicking on Vis efterkommere. The list will disappear when clicking on the tick in upper right corner of the list. *

Notes and sources

 • Vis: Show
  When placing the mouse over the word Vis, the related text is shown in a window.
 • How can I copy text from that window?
  When clicking the word Vis, the related text window won't disappear when the mouse is moved out, and you can copy the text as usual.
  In order to make the window disappear, click on the word Vis or on the text window, and move the mouse out of the window. *
 • Strange letters - hebrew text
  Example: שם ניתן בברית - צבי
  The text contains information (e.g. hebrew names, dates according to the Jewish calendar) which has interest mainly to those who are able to read Hebrew.

Geodata

 • Marker label/letter
  Letter on a map marker and ahead of the related place description in the Geodata rubric.
 • Underlined marker letters
  When placing the mouse over the marker letter, coordinates of the place appear instead of the description.
 • How can I copy the coordinates?
  Don't move the mouse away from the text line, when you want to copy the coordinates. Select the coordinates with the mouse and press the keys 'Ctrl' and 'c'.
 • Local maps
  It's possible to se the local maps corresponding to the underlined marker letters, but first you have to activate these maps by clicking on "Aktiver lokalkortene" at the bottom of the Geodata section. If you click on an underlined marker letter, a map zoomed in on the corresponding place is displayed (zoom level is 14 on Google Maps zoom scale). The map will remain on screen, until you deselect it by clicking the same marking letter once again, or select another map.
  You can zoom in or out by using the '+' and '-' signs, in the bottom right corner of the map. It can be especially helpful to zoom out to view the surroundings. *
 • Countries
  Countries and States (e.g. Denmark, Israel, USA) as opposed to geographical points with limited area, are not shown on the maps. Also historical countries, such as Bohemia** are not shown on the maps.

* Functions described in blue text only work if you allow javascript in your browser!

(** See Czech historical landings sharing in Wikipedia: Bohemia).