NR. 1 til 8

EN SLÆGT OG DENS MEDLEMMER

Gennem mange Aar har den Tanke spøgt hos mig, at det vilde være morsomt, om vi I vor Slægt havde en Slægts-Avis, et Blad, som med regelmægssige Mellem- rum kom til samtlige medlemmer i vor Slægt, og som fortalte om de Begiven- heder indenfor Familiekredsen, der har Interesse for os alle, men som vi ikke faar at vide, fordi vi ikke staar I Brevforbin- delse med hverandre 末 undtagen maaske ved de traditionelle Julekort!

Det her foreliggende lille Skrift skulde saa være Starten til en forhaabentlig lang og interessant Række Slægtsblade for det, jeg allerede et Par Gange har kaldt サvor Slægtォ.

Med Udtrykket サvor Slægtォ tænker jeg paa Efterkommerne af Maren og Jo- han Christian Damsgaard fra Hellerød. For det er jo en Kendsgerning, at netop Efterkommerne efter disse to brave Men- nesker har formaaet at holde sammen paa en Maade, som I alt Fald paa Øerne er sjælden. Vi ser det jo, naar vi kommer paa Besøg hos en af Chr. Damsgaards サPigerォ, hvorledes vi straks farer over de sidste Breve for at erfare, hvordan det gaar.

Selv født paa Thyholm og opdraget i samme Aand og Tone er det forhaabent-

lig forstaaeligt, at jeg kan faa en saadan Tanke som dette Blad; men det skyldes altsaa I lige Grad Trangen til at erfare, hvordan Slægtens øvrige Medlemmer har det, og Trangen til at dele Glæder og Sorger med den øvrige Slægt.

Men alene formaar jeg ikke at skabe det, jeg egentlig ønsker, dette Blad skal være, og derfor maa jeg bede alle fami- liens Medlemmer 末 hver paa sin Plads 末 om at hjælpe mig. Først og frem- mest ved at svare mig paa de Spørgsmaal, jeg i Slægtens Interesse finder paa at stille, og dernæst ved at fortælle mig om alt det, der sker af Interesse for サos an- dreォ.

Hvis vi I dette som I en lang Række Tilfælde før hjælper hverandre, skulde det kunne lykkes at skabe noget, som vi末 og maaske mest vore Efterkommere 末 kan have megen Glæde af, og som maa- ske kan bidrage til at gøre Slægtsskabs- følelsen endnu stærkere.

Skulde det ikke være lykkedes mig at ramme det helt rigtige, vil jeg være tak- nemmelig for Raad og Vejledning. Jeg vil være glad for at faa Lov til at være Redskabet 末 ført af de mange Hæn- der.

F o l m e r   H a n s e n.