NR. 1 til 8

1942

Familien DAMSGAARD m. fl.
3

Anna, Renee, Ellen, Grethe, Kristian

at komme ind ved den Beskæftigelse, som hun havde mest Lyst til. Det gik overra- skende let for hende at komme ind ved Biblioteksvæsenet i København. Det er der ellers mange, der søger om i Aarevis. Det lader da ogsaa til, at hun klarer det godt. Hos Moster Titte og Tante har hun det rart og hjemligt. det er saa betryg- gende for os at vide. Grethe er nu i II. Gymnasieklasse. Før Julen fik hun tildelt et Stipendium paa 50 Kr. Det var altid en lille Opmuntring, selv om man ikke faar meget for 50 Kr. for Tiden.

Det er nu den tredie Vinter, vi tilbrin- ger her i vor dejlige, nye Skole. Det er jo en stor Bekvemmelighed med Central- varme og elektrisk Komfur. Med de nu- værende Brændselspriser er det for dyrt med Centralfyr; men vi haaber paa, at der skal komme bedre Tider.

Siden Sommerferien har Skolen her været 6-Klasset med 2 Lærere og 2 Lærer- inder. Indtil da var her kun 5 Klasser; men det viste sig at være en uheldig Ord- ning, fordi det er paabudt, at alle Børn skal deltage i Sløjd eller Husgerning i to

Aar. Altsaa skulde de gaa to Aar i 5. Klasse, men saa blev Klassen ganske over- fyldt. Nu har vi en Forskolelærerinde, der underviser de smaa og har Gynmastik med alle Pigerne, mens den anden Lærerinde har Skolekøkken, Haandgerning m. m. Nu er det tilfredsstillende, men det havde været billigere, om den 4 Lejlighed var blevet indrettet samtidig med de andre.

Vi fik jo anlagt en ny Have i Efteraaret 1939, (Diks Far anlagde den), og vi har allerede haft megen Nytte og Glæde af den; men Frugt bliver der vel ikke meget af de første Aar.

Nu vil jeg gerne til sidst bede jer om at besøge os ved første Lejlighed. Des- værre kan der jo ikke for Tiden startes saadan en Tur, som Kristians Søskende foretog hertil, lige før Krigen brød ud. De kom i Rutebil og var her i to Dage; det var meget morsomt.

Saa være I alle kærlig hilset fra os her i Kirke Saaby Skole. Særlig Hilsen og Tak til Folmer for det store Arbejde med Bladet.

Ellen.