NR. 1 til 8

2
Familien DAMSGAARD m. fl.
JULI

VORT LILLE BLAD

Jeg skal ikke nægte, at jeg selv var me- get glad for vort lille Blad, men jeg maa dog have været for optimistisk. Ganske vist har jeg modtaget en Del Breve, som har glædet mig meget, men de, fra hvem jeg i Sagens Interesse skulde have haft Breve, har ikke sendt mig noget. Jeg maa derfor be- klage, at Slægtsregisteret ogsaa denne Gang fremkommer med flere Spørgsmaalstegn og mangler Adresser paa flere af Familiens Medlemmer. Da jeg ikke ejer Midler til at tvinge de paagældende, maa jeg bede andre hjælpe mig. Hvis nogen indenfor Familien ved noget om de ufuldstændige Datoer, Navne og Adresser, vil jeg derfor være tak- nemlig for at faa et Par Ord om det.

- - Iøvrigt har det været morsomt at konstatere, hvor lidt vi egentlig ved om hverandre. Saaledes har jeg faaet et harm- dirrende og ironisk Brev fra en Præst paa Fyn, som beklager sig over, at jeg havde angivet hans ældste Søn som født før For- ældrenes Giftermaal! Samtidig med at Fej- len rettes, saa Drengen bliver et Aar yngre, vil jeg lige i Forbigaaende oplyse at Dren- gens Fødselsdag og aar er opgivet mig skrift- ligt af Præstens Broder!

F. H.  

SMAA-NYT

Studentereksamen.

Anne Risbjerg Thomsen, Kirke Saaby, har fra roskilde Kathedralskole taget Stu- dentereksamen med den meget fine Karak- ter 7,35 Vi gratulerer!

Handelsmedhjælpereksamen.

Jørgen Folmer Hansen, København, har taget Afgangseksamen fra Købmandsskolen med 7,29 i Karakter, den bedste Karakter i Klassen.

Cykletur.

Knud Damsgaard Hansen skal paa Cykle- tur i Sydjylland. Det forlyder, at han tager en endnu mindre Ledsagerske med.

Mere Cykletur.

F. H. med Hustru og yngste Søn, Kjeld, skal ogsaa paa Cykletur som sædvanlig. Turen gaar dog først med Skib til Aarhus, hvorfra der startes til en Tur i Østjylland og omkring Silkeborg-Søerne. Desværre er Ferien kun paa 8 dage 27-7 til 3-8 , idet den første Ende af Ferien er medgaaet til et ufrivilligt Ophold et Sted i den vest- lige Del af København. Heldigvis endte Forskrækkelsen paa bedste Maade, saa den sidste Del af Fereien kan blive noget mere utvunget!

Iøvrigt Tak for alle venlige Tanker og Ord i de slemme, slemme Dage!

Mere Ferienyt.

Rigmor og Aage Hansen, Randers, ferierer for Tiden hos Familien i Hareskoven.

末 末 末

Familien H. A. Damsgaard, Varde, ferie- rer for Tiden i Sjelborg ved Hjertingbugten.

SEND EN HILSEN

Fødseldage i August.

1.: Niels Ole Vang, Kbhvn. 4 Aar.

18.: Lærer Karl Madsen, Skolen, Sand- ved, 53 Aar.

20.: Jørgen Andreassen, Storøhage pr. Faarevejle, 11 Aar.

23.: Fru Kirsten Damsgaard Madsen, Sko- len, Sandved, 56 Aar.

24.: Frede Damsgaard Hansen, Munke- skovvej 1, København, 18 Aar.

24.: Mary Damsgaard, Søndergade, Var- de.

27.: Birgit Margrethe Damsgaard, Sønd- bjerg pr. Uglev, 7 Aar.

Der er sikkert endnu flere Mærkedage i August, men mere ved vi ikke endnu.

Mon ikke der ogsaa er Bryllupsdage eller andre Festdage?  Lad os faa lidt af den Slags til næste Nr. Af Bladet.