NR. 1 til 8

6

Familien DAMSGAARD m. fl.
NOVBR.-DECBR.

der kan siges. saa mine Ord vil kun blive Gentagelser. Det vil dog være helt urime- ligt, om vi slet ikke skulde markere Dagen her i Bladet, og derfor bedes Onket Johs. hermed modtage vor forsinkede lykønsk- ning.

F. H.  

MIN BEDSTE TAK

til alle, der bidrog til at gøre min 70- Aars Dag til den store Festdag for mig.

Fr.  Hansen.  Skern.    

SMAA-NYT

Der er denne Gang – ganske mod Sæd- vane – intet at berette om Knud Dams- gaard Hansen.

*

I Horsens findes ogsaa en Familie Dams- gaard. Ved en senere Lejlighed skal det blive undersøgt, om der er nogen Forbin- delse med vor Familie.

*

Da der i den senere Tid er sket forskel- lige Ændringer i Slægts-Registret, og da det desuden snart er Jul, hvor det kan være rart med de rigtige Adresser, bringes Slægts-Registret denne Gang. Hvis der er Rettelser eller Tilføjelser, saa send dem straks.

AF ET BREV FRA SANDVED

fremgaar det, at Johanne nu er saa rask, at hun atter er begyndt at læse, og at hun nu skal paa Haslev Seminarium. Naar man tænker paa, hvor længe Johanne laa syg i København og hvor langt, hun var nede, er det forbausende at høre, at det gaar saa godt, og det vil sikkert glæde alle i Fa- milien at erfare dette. Vi ønsker fortsat god Helse og Fremgang i Arbejdet!

FORSINKET

Det vil ses, at der denne Gang er sket et lille Brud paa den redaktionelle Linie, idet der ikke i dette Nr. er en Biografi af den næste i Slægten. Skønt jeg var paa Færde i god Tid, og trods Løfter om en Artikel, har jeg dog ikke modtaget noget Stof, saa derfor har jeg maattet ændre lidt paa Planen. Hertil kommer ogsaa, at Bla- det har skiftet Trykkeri, saa det ene med det andet har bevirket Forsinkelsen. Vi skal forsøge at indhente det.

FØDSELSDAGE I DECEMBER

1.:
Arnold Vang, Fraugde Præstegaard.

2.:
Inger Søndergaard, Herning.
21.:
Harald Leiner, København.
26.:
Knud Bjerg, Oxbøl.
27.:
Lis Risbjerg Thomsen, Aarhus.
29.:
Kjeld Folmer Hansen, Horsens.

SLÆGTSREGISTER

Navn

født d.

Adresse    

Johan Christian Damsgaard

....................

30–12–33
(død 10–2–16)
Maren Søgaard

....................................

30–  8–47
(død 3–4–03)
Dorthea Damsgaard

..............................

22–  7–69
Hareskovby.
g. m. Rasmus Hansen

...........................

7–  9–69
(død 7–3–24)
Anna Hansen

....................................

16–  3–97
(død 1922)
Johannes Bassehave Hansen

................

20–  6–98
Eskemosegaard, Svansbjerg pr.
g. m. Sigrid f. Petersen

.....................

12–  6–98

Herfølge, Tlf. Herfølge 29.

Ellen Bassehave Hansen

..................

15–  2–22
 
Grethe Bassehave Hansen

................

15–  2–22
 
Anna Dorthea Bassehave Hansen

.......

27–  5–23
 
Ragnhild Bassehave Hansen

..............

1–10–25
 
Henrik Bassehave Hansen

.................

23–  6–28
 
Jørgen Bassehave Hansen

.................

9–  5–33
 
Bodil Bassehave Hansen

..................

11–  7–38