NR. 1 til 8

4
Familien  DAMSGAARD  m. fl.
AUGUST

turligvis Breve, som samtlige Gæster fik Andel i.

Gratulanterne blev trakteret med Flæske- steg, Dessert, Chokolade med Flødeskum, Kaffe, hjemmebagte Kager, saa det var ikke underligt, at Lysten til Hjemturen med det sidste Tog Kl. 2145 var ringe. Navnlig var Moster Hanne ikke til at holde Styr paa.

E. H.  

TAK

for alle venlige Tanker, Hilsner og Breve til min Fødselsdag!

Dorthea Hansen.  

FØDSELSDAG I VARDE

Den 12. September fylder Peter Lundberg Varde, 73 Aar, og det vil vel ikke synes urimligt, at vi denne Gang markerer Dagen her i Bladet. Almindeligvis hedder han kun Onkel Peter, og da det jo hører sig til, at enhver ordentlig Familie har en Onkel Pe- ter, maa vi jo være forpligtede til at fejre vores Onkel Peter, naar han fylder Aar.

Familien i Varde og Omegn maa besørge den egentlige Festivitet, medens vi andre i Tankerne maa være med. Noget vil der nok ske, for det plejer jo ikke at gaa helt stille af, hvor Onkel Peter færdes. Maaske vil der –– rent undtagelsesvis! –– blive spillet et lille Slag Kort den Aften, og der vil maaske ogsaa blive fortalt en og anden pudsig lille Historie, for der kan jo være meget at be- rette fra et langt Liv –– i alt Fald vil der nok være hyggeligt i Kælderen i Sønder- Varde den Aften. Selvfølgelig kan Onkel Peter nok sætte bistert ansigt op og rynke Brynene, men hvem bryder sig om det? Allermindst Moster Marie. Hun kender ham,

hun forstaar at sprede de mørke Skyer, saa alt bliver saare godt og Smilet kommer frem. Maaske kan Onkel Peter faa fri fra sine Byærinder den Dag, det vil jo nok hjælpe paa Humøret. Og forhaabentlig vil mange ligesom jeg ønske ham rigtig hjertelig til Lykke med Dagen!

F. H.  

––  ––  ––

Efter at foranstaaende var skrevet, er modtaget følgende Hilsen til Fødselaren:

PETER JESSEN LUNDBERG

fylder den 12. September 73 Aar og i an- ledning af denne højtidelige Begivenhed ønsker vi ham hjertelig til Lykke.

Egentlig hører han jo ikke til Slægten Damsgaard, men da han som bekendt har været gift med Christian Damsgaards 3. ældste Datter Marie i næsten 43 Aar, kan han vel nok tilkomme nogle Linier i Slægts- avisen.

Peter blev født og voksede op i et lille, men godt Hjem ude i Vestjyllands Hede- egne. Han maatte tidlig ud at tjene og kendte ikke ret meget til begrebet »en sorg- løs Barndom«, men det udviklede ham hurtigt, og allerede i Konfirmationsalderen var han i stand til at udføre »Karlsarbejde«. Rigtig Karl blev han dog først da han i næsten 2 Aar aftjente sin Værnepligt som Dragon i Randers. Han har mange Minder om denne stolte Tid, men det mest synlige Minde er et Billede af en flot Dragon til Hest. Peter siger, at dette Billede er et Fotografi af ham selv, og »maaske« har han Ret, selv om ingen andre nogensinde har kunnet opdage Ligheden.

I nogle Aar opholdt Peter sig i Sønder- jylland, hvor han bl. a. kastede sig over Faarehandel i stor Stil, men saa traf han Marie, og de to enedes hurtigt om at rejse hjem til Danmark for at blive gift, og der- med var Peters Ungkarletilværelse endt.

I snart 43 Aar har nu de to sammen