NR. 1 til 8

4

Familien DAMSGAARD m. fl.
NR. 7

FAMILIESVAGHED

De fleste indenfor Familien vil vide, at Gunver har været paa Hospitalet, hvor hun blev opereret for Blindtarntsbetæn- delse. Det var jo en lidt kedelig Start i en fremmed By, og det kastede jo ogsaa lidt Skygge over vores Jul. Dog regnedes dette for intet, naar vi saa, hvor hun bed- redes i hurtigt Tempo, saa, hvorledes hun fik sin gamle Frimodighed igen kort sagt atter blev Pytte, som vi og det meste af Familien kender hende, og vi havde hende atter hjemme til Nytaarsaften.

Desværre er der dog ogsaa i den Glæde dryppet en Draabe Malurt. Det viste sig nemlig, at man foruden Blindtarmen havde taget et Par angrebne Kirtler, og at Gunver efter at være røntgenfoto- graferet nu skal gaa til Lysbehandling hveranden Dag i 3 Maaneder.

Naturligvis har jeg talt indgaaende med den opererende Overlæge Sølling om det og ogsaa vist ham vort Slægtsregister med de Bemærkninger, som havde Inter- esse i den Forbindelse, og det er maaske medvirkende til, at han tager saa alvorligt paa Gunvers Tilfælde. Mostrene ved, at jeg som Barn blev opereret for en Knude i Brystet. og iævrigt aldrig siden har mær- ket noget til det, og vi ved jo ogsaa alle sammen, hvad Sigfred Vang har gennem- gaaet og forhaabentlig omsider har faaet Bugt med. Mindre bekendt er det sikkert, at Aage i Randers indtil for faa Aar siden havde en Knude omtrent ved Bæltestedet; den havde dog aldrig generet ham synder- ligt, undtagen netop, naar han brugte liv- rem, og en skønne Dag gik han hen og fik den opereret væk.

Jeg skal ikke nægte, at jeg havde stolet fuldt og fast paa, at dette, som jeg maa- ske med Urette kalder Familiesvaghed, var standset i anden Generation med mig selv, og derfor er jeg noget bekymret ved at træffe det nu igen i tredie Generation.

Denne Bekymring er det, som faar mig fil at skrive saa udførligt om det nu for

at give det Raad til Familien, at man ikke maa gaa for let hen over eventuelle Kla- ger over Mavesmerter, Træthed og mang- lende Appetit og lign. For det er rigtigt, som Overlægen her siger: Jo tidligere, det kommer under Behandling, jo større er Chancerne, for at vi kan klare det.

Vor Stræben gaar jo ud paa at efterlade næste Generation saa sund og stærk som mulig og i de bedst mulige Kaar; men hvad nytter gode Kaar, om man ikke har et godt Helbred. Lad os derfor være paa Vagt.

F. H.   

NYT FRA SVANSBJERG

I Svansbjerg sker altid noget. Men de er jo ogsaa mange om det. Af et dejligt nytaarsbrev fra Ellen Bassehave Hansen erfarer vi, at hun har faaet en god Plads i Lyngby hos en Vekselererfamilie, og at Anthea (Anna Dorthea?) fra 1. Januar har faaet en Plads i Gentofte. Det er de begge glade for, saa de kan være lidt sammen i Fritiden. Videre fremgaar det af Brevet, at Grethe har et Hold paa ca. 30 Smaapiger til Gymnastik, og at hun er meget glad for det. Det er hendes Haab til Sommer atter at komme paa Skole og faa Videreuddannelse som Delingsfører.

Endelig berettes det, at Ingeborg og Kirsten fra Hareskoven havde været paa en 2-Dages Visit i Svansbjerg i Juledagene.

NYT FRA HORSENS

I sidste Nr. oplystes det, at der ogsaa i Horsens findes en Familie Damsgaard. Nu viser det sig, at der ogsaa findes en Murermester Damsgaard-Thomsen. Men der findes ogsaa en Folmer Hansen, og han bor oven i Købet ogsaa paa Fabrik- vej, saa Breve til dette Blad maa endelig forsynes med rigtigt Gade-Nr. - 14 , for ikke at træffe en gal Mand. Iøvrigt vil denne Adresse kun være gældende til