Forord  til  familieblade

Forord  til  familieblade

Familien DAMSGAARD m. fl.
Forord til familieblade

NR. 1 til 33

NR. 1 til 33

EN SLÆGT –– OG DENS MEDLEMMER

M  ed denne overskrift indledte min fætter Folmer Hansen  dette gamle familieblad, der i alt kom til at bestå af 33 numre, og som udkom fra 1941 og frem til 1956.

D  et var i alle disse år Folmer Hansen, der stod for det store  arbejde med at samle stof, stå for sætning, klicheer, opsætning, trykning og udsendelse af bladet.

F  olmer Hansen var uddannet som typograf, og med sit virke  som faktor og driftsleder på forskellige trykkerivirk- somheder rundt i landet havde han de tekniske muligheder for at lave dette blad men han havde også lysten, evnen og energien.

V  i må være min afdøde fætter Folmer taknemmelig for  denne store indsats med udgivelsen af disse blade, der herved giver os mulighed for at få glimt af familiens liv 50, 100 - ja endnu flere år tilbage i tiden.


Herlev, marts 2002.

Frede Damsgård Hansen

Indhold  af  familieblade

Indhold  af  familieblade

Familien DAMSGAARD m. fl.

I  det allerførste nummer af bladet får vi en forklaring på, hvorfra navnet  Damsgaard stammer, måske ikke hele forklaringen, men dog at min morfar Johan Damsgaard er født på en gård med navnet Damsgaard, men det fremgår også at min oldefar havde navnet Christian Damsgaard.

Gården Damsgaard i den lille landsby Sønderhaa er nævnt i "Trap Danmark" tredie omarbejdede udgave, og Sønderhaa kan ses på Geodætisk Instituts typografiske atlas 1: 100 000.


I  blad nummer 6 er der optrykt et brev skrevet af min morfar den 1. maj 1864  fra en tysk krigsfangelejr i Kosel i det nuværende Polen.

I brevet skriver Johan Damsgaard blandt andet, at han, da han blev taget til fange ved Dybøl af preusserne, var ansat ved Espingolerne. I følge Salomonsens Konversations Leksikon er en espingol en slags orgelskyts, hvilket vel nærmest kan sammenlignes med et meget primitivt Stalinorgel.


I  blad nummer 19 fra december 1943 er der en oversigt over familien  Damsgaard, og her kan man bl. a. se, at Folmer Hansen var ældste søn af Maren Sofie Damsgaard, der var Johan Christian Damsgaard og Maren f. Søgaard's næstældste barn, og hvor vores mor var den yngste ud af i alt ni søkende.

Antallet af Maren og Johan Damsgaards efterkommere i de næsten 60 år, der er gået siden denne familieoversigt blev skrevet, må være steget til det nærmest uoverskuelige.


I blad nummer 3 skriver mor Johanne - altid kaldet Hanne - om sin ældste  søster Dorthea, der var næsten 23 år ældre end mor.


F ra egne familieblade, og fra blade jeg har lånt af Ejvind, har jeg overført disse 33 blade til min computer og vil senere få det lagt ind på en CD-er, hvoraf der så vil kunne laves kopier.

Rent teknisk kan det oplyses, at almindelig tekst er indscannet med 200 dpi, men at billeder for at opnå en hæderlig kvalitet er indscannet med 400 dpi.


Læs

 

 meget mere om familien på de følgende 276 sider.


Frede.

N.B.  I øjeblikket er de første 8 familieblade på nettet.

Sanne, marts 2011.

Noget om baggrunden til oprettelsen af  dette domæne

Noget om baggrunden til oprettelsen af  dette domæne

Til  familien  DAMSGAARD  m. fl.


Ovenstående modtog jeg for godt et halvt år siden, som forside til en tyk mappe indeholdende tryk af samtlige familieblade. Siden har jeg læst en god del af bladene. Min fars udtalelse om antallet af efterkommere i dag (se denne), tog jeg som en udfordring til at undersøge hvor stor familien vitterlig var blevet og begyndte at ajourføre det gamle register.

Jeg kopierede først alle oplysninger fra det sidst udkomne register, hvilket indeholdt godt 150 personer. Dertil føjede jeg et tilsvarende register indeholdende samtlige navne på alle Hanne f. Damsgaard og Johannes Hansen's efterfølgere. Dette stammer fra familieblade redigeret af min (nu afdøde) kusine Lene (datter af Mogens) i 1990'erne. Jeg var nu oppe på ca. 210 personer i registeret.

Ved at gennemlæse de gamle familieblade nr. 24 til 33 fandt jeg oplysninger om en del efterkommere født i tilsvarende periode. Derefter fandt jeg yderligere oplysninger om adresser, telefonnumre og e-mailadresser over internettet.

Senere har jeg sat mig i kontakt med adskillige familiemedlemmer, bl. a. Carl Erik Lundberg (sønnesøn af Marie og Peter Lundberg) i Norge. Sidstnævnte sendte mig et omfattende register indeholdende navnene på næsten alle Marie & Peter Lundberg's samt Pauline f. Lundberg & Chresten Damsgaard' s efterkommere. I øjeblikket indeholder registeret nær ved 500 personer incl. adresser o. a. til næsten halvdelen af disse.

I mellemtiden har det vist sig, med ovenstående register som igangsætter, at også andre i familien interesserer sig for oplysninger og mulighed for igen at kommunikere (se også "familiebladet DAMSGAARD HERALD TRIBUNE"). Da vi (Hannes efterkommere) mødtes sidst i sommerhuset i Kulhuse (august 2002) udtalte flere ønske om at få en familie-hjemmeside. Dette kunne nok tænkes at være en god løsning, men mens vi andre bare spekulerede i muligheden, gik Niels (Damsgård Hansen) straks til værks. Ti dage efter vor sommerhus-komsammen havde han sørget for et domæne! Nu manglede vi kun lidt viden om hvorledes man opbygger et sådant domæne plus en hel del tid til at føre det ud i livet. I må selv bedømme det foreløbige resultat, og forhåbentlig indse at vi behøver jeres hjælp for at producere et til stadighed interessant domæne.

Jeg håber at mange, både i den smalle og brede kreds af familien, vil få glæde af og bidrage til vor hjemmeside.


Ma'ale Adumim, Israel, oktober 2002

Sanne Damsgård Levy.