NR. 1 til 8

Lidt om min Mor

SIDSEL MARIE

Af HELGA ANDREASEN

Folmer har overladt mig det Hverv at skrive om min mor, noget jeg med stor Glæde gør, da ingen har haft en Mor, der sørgede saa godt for sine Børn –– ikke blot hvad det materielle angaar, men først og fremmest paa det sjælelige Omraade.

Mor blev født 16. Februar 1874 som den tredie i Søskendeflokken. Fra Mors Barndom ved jeg kun lidt. Jeg an- tager, at Mor i Opvæksten har staaet en Del i Skygge af den smukke, døvstumme Søster, for alle Tildragelser, fra den Tid, som jeg har hørt om, drejede sig om Moster Sofie. Een Oplevelse bærer Mor dog synligt Mærke af den Dag i Dag –– hun væltede Kaffekanden ned over sig og skoldede sit Bryst –– Arret er der endnu. ––

Mor kom tidligt ud at tjene hos gode Mennesker. Jeg har hørt fortælle at hun sang saa smukt, naar hun sad og mal- kede, at Landsbyens unge Mænd gerne vilde staa i Stalddøren og høre paa San- gen. Senere drog hun til Sønderjylland og fik Plads paa en Gaard. Der har jeg hørt mange Fortællinger fra. Det var velstaaende Mennesker, som behandlede deres Folk godt, men forlangte meget Arbejde af dem. Ved 3––4 Tiden om Morgenen maatte Mor og den anden Pige ud i den dugvaade Eng og malke

Køerne. De sørgede saa vid muligt for at komme til at sidde i det varme Leje, hvor Koen havde ligget.

Far tjente paa den Tid i Kroen tæt derved. Han var en dygtig Karl og en flot Fyr. Mor tabte sit Hjerte til ham –– vistnok ikke uden Skrupler, da han var præget af det raske Liv i Kroen, og hun af det religiøse Hjem i Thy- holm.

En gammel Mand paa Egnen sagde, da han saa de to sammen: "Marie te Nisses og Peder i æ Kro ska ha hin- anden, for de haar bege to saaen kjøn Krop." De blev forlovet, og Far skulde nu med hjem og præsenteres for Familien. Da de naaede Huset, foer Mor ud i Køkkenet og lo og hviskede sammen med Søstrene, og Far stod alene i den frem- mede Stue.

Pludselig kom Moster Hanne, der den Gang var en lille bitte Pige, farende ind med Hunden i Hælene, kiggede lidt paa den fremmede Karl og sprang saa op og satte sig paa Kakkelovnen. Saa kom Bedstemoder ind og hilste: "Væsgu, fremme Kaael, sæt dæ ne og fo en Dram aa en Piv Tobak!"

Deres Bryllup stod hos Fars Forældre i Strelluf. Hvor mange af Mors Søsken- de, der var med, ved jeg ikke. Moster Sofie var med, og Tante Kristine havde