NR. 1 til 8

2

Familien DAMSGAARD m. fl.
NR. 7

Klang. og med Sindets Uro og Følelsen af Uduelighed til at møde Nytaaret gaar vi til Guds Hus.

Se, din Konge kommer til dig!« lyder Budskabet. Gud være lovet, saa skal vi ikke selv gaa ind i det ukendte; han, som kender alle Ting, kommer til os, og vi skal kaare ham til vor Konge, og saa skal vi følge ham til hans Sejr.  ––  Gud i Himlen smiler ad den forvirrede Jord, thi Han ved jo, at Hans

Frelse er nær, og at Fremtiden er i Hans Haand, trods alle Menne- skenes storpralende Ord.

Lad det være vor Styrke og Trøst i Liv og Død. at Han kommer til os. for at vi ikke skal forgaa i Uro og udpines af Selvglæde.

Hvad Aaret end bringer, saa rin- ger end Himmerigs Klokker og vandrende med Ham ind i Frem- tiden ved vi, at fremad betyder hjemad i Jesu Navn.

Arnold Vang.    

NYTAARSBREV FRA KIRKE SAABY

Kære Søskende med Børn

og Svigerbørn m. fl.  

Folmer har givet mig Lov til at skrive et Brev til Familiebladet, og da det jo er en snild Maade at faa skrevet til alle Familie-Medlemmer paa, tager jeg med Tak mod Tilbudet.

Først Tak for Julehilsener! Det er jo altid et livstegn selv om det heller ikke er ret meget mere. Selv fik jeg ogsaa kun skrevet Kort. Hanne og Folmer naaede lidt mere. Fra Søndbjerg har jeg desværre ikke hørt noget i lang Tid, og Moster i Sandved sagde det samme. Vi haaber, at det skyldes Travlhed og ikke Sygdom.

Her hos os forløb Julen stille og roligt. Anna, som vist havde glædet sig særlig meget til Julen i Aar, havde fri fra Ons- dag Aften (]uleaften) til Søndag Aften, og da hun rejste, fulgte Grethe med til København og var derinde hos Moster Titte - besøgte ogsaa Moster Hanne, til Anna igen fik fri og satte Kursen mod Hjemmet Nytaarsaftensdag. Nu var det ellers Meningen, at Kristian og jeg i disse Par Dage mellem Jul og Nytaar skulde rejse til Sandved, hvor vi ikke havde været

6––1––42.

siden Julen 1939; men i sidste Øjeblik blev det ordnet saaledes. at jeg skulde rejse alene, fordi der skulde være Bisæt- telse, Begralvelse og meget andet, som Kristian meget daarligt kunde forsømme. Jeg havde et Par dejlige Dage i Sandved. Der var godt Humør og et velforsynet Spisekammer. Forrige Jul var saa trist for Moster og Onkel Carl. Da laa Johanne derinde paa finsens Institut og var meget syg, og de to, hvis Tanker kredsede om hende altid. opholdt sig paa Hospitalet en stor Del af Tiden. Nu er Johanne rask og glad. og hendes Forældre er saa taknem- lige derfor. l. Marts begynder Johanne paa forberedelsrsklassen i Haslev og haaber jo saa at blive optaget paa Seminariet til Sommer.

Erik og Dik samt deres to smaa Piger maatte vi undvære denne Jul, men deres Breve vidner altid om, at de er glade og veltilfredse. Især glæder vi os over Diks fornøjelige Beskrivelser af Pips og hendes Foretagender. Pips fyldte 2 Aar 27. Decbr.

Anna har jo nu forladt Barndomshjem- met for at bane sig Vej og var saa heldig