NR. 1 til 8

8

Familien DAMSGAARD m. fl.
MARTS - APRIL

Horsens med Randers som Maal Vi gjorde dog et Ophold paa 4 Timer i Aarhus og havde Lejlighed til at hilse paa de fire Medlemmer af Familien, som Skæbnen har placeret der. Og det var ret saa for- nøjeligt at besøge Dik og Erik og deres to Smaapiger og se, hvor pænt de bor. Megen Morskab vakte det, at Pips hele Tiden blev ved at sige Farfar til med- undertegnede mandlige Referent. (Ja, man bliver jo gammel). En god, hjemmebrygget Likør hjalp nu noget paa det. Efter at have spist til Aften, drog vi videre til Randers, hvortil vi ankom Kl. ca. 21 –– og saa gik Snakken lige til Kl. 3 om Nat- ten, for der var jo meget at snakke om. Som Paaskud til Randers-Turen og dens Undersøgelser havde vi valgt den Omstæn- dighed, at Rigmor havde fødselsdag den 1. Marts, og det kan ikke nægtes, at den blev fejret! Den frokost, vi der fik, var noget af det mest ––, og den vil længe staa som et kært Minde om en behagelig Oplevelse, hvoraf dog enkelte Punkter vil staa noget dunkelt i alt Fald for med- underskrevne kvindelige Referent.

Efter at Eftermiddagskaffen var indtaget under en Spadseretur i den gamle By med de krogede gader, hvor man kun skal be- give sig ud med stedkendt lods, kom vi hjem til en lækker Middag med Flæske- steg og Rødkaal, og selvfølgelig havde man ikke faaet snakket færdig, da Toget Kl. ca. 22 gik fra Randers. Men ved An-

komsten Kl. 115 til Horsens kunde vi fast-
slaa, at vi havde haft en i alle Maader vel- lykket Tur. Og Likøren er god!

E. og F. H.    

SMAA-NYT

Grethe Bassehave Hansen skal paa Rød- ding Højskole til Sommer. Det er et Legat paa 200 Kr. fra Valløe Stifts sparekasse, der sætter hende i Stand til at faa dette Skoleophold, hvortil ogsaa hører et De- lingsførerkursus. Efter hvad det forlyder

fra aller bedste Kilde vil Grethe derefter søge at faa en passende Plads i Jylland.

*

Gudrun Andreassen fra Lammefjorden skal paa Højskole i Sommer, og des- uden er det vist Meningen, at hun skal være nogen Tid hos Mary og Harald Leiner

*

Jørgen Folmer Hansen har atter foran- dret Adresse, idet han er flyttet til Gustav Adolfsgade 1, København Ø. Han har forøvrigt faaet Gagetillæg fornylig, saa han nu faar 150.- pr. Maaned.

*

Henrik Bassehave Hansen konfirmeres Søndag den 12. April.

 FØDSELSDAGE

April:

2.

Niels Damsgaard, Søndbjerg.

7.

Frode Andreassen, Storøhage,

Faarevejle.

9.

Hans Peder Bjerg, Oxbøl.

15.

Svend Hansen. Hareskovby.

16.

Sigurd Chr. Bjerg, Oxbøl.

18.

Anna Lise Damsgaard, Søndbjerg.

26.

Johanne Hansen, København.

27.

Tove Lundberg, Esbjerg.

28.

Kirsten Folmer Hansen, Horsens.

30.

Helga Andreassen, Storøhage,

Faarevejle.

*

Maj:

4.

Agnes Damsgaard, Ribevej, Varde.

9.

Jørgen Bassehave Hansen, Herfølge.

10.

Folmer Hansen, Horsens.

10.

Rita Damsgaard, Esbjerg.

10.

Karl Erik Lundberg, Esbjerg.

14.

Kirsten Damsgaard Hansen,

Hareskovby.

27.

Anna Dorthea Bassehave Hansen,

Herfølge.

28.

Bodil Damsgaard Hansen, København.

28.

Aage Damsgaard Hansen, Randers.

30.

Christine Damsgaard, Søndbjerg.

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Fabrikvej 14, Horsens.  -  Tryk:  F. Shur & Co. A-S., Horsens.