NR. 1 til 8

1941
Familien DAMSGAARD m. fl.
5

VARDENSERE PAA BESØG I OXBØL

Søndag den 22. Juni var en Del af Fa- milien i Varde paa Udflugt til Oxbøl og aflagde besøg hos Familien Bjerg. Fra Fest- lighederne foreligger intet andet Referat end Billedet her, men efter det at dømme har alle været glade og tilfredse –– som sæd- vanlig naar en gæst er i Oxbøl.

Paa Billedet ses fra venstre til højre staa- ende: Hans Lundberg, Hans Arnold Dams- gaard, Peter og Marie Lundberg, Christen og Pauline Damsgaard og desuden Elias

Pedersen og Moster Kirstine (f. Lundberg). Derefter ses, liggende paa Knæ: Mary og Poul Damsgaard, Vita Damsgaard og Rig- mor Bjerg, bag hvem man skimter hendes ældste søn, Hans Peder.

Foran sidder Julie Lundberg med Jytte og Karl Erik Lundberg og Hans Erik Dams- gaard, og derefter Jørgen Damsgaard og endelig (paa Knæ) Sigurd Bjerg og halvt skjult bag ham Knud Bjerg. Billedet er taget af Chr. Bjerg.

kæmpet sig gennem Tilværelsen. De har boet flere Steder og prøvet forskellige Er- hverv, og de har prøvet saavel Livets Sorger som Glæder. Nu har de i mange Aar boet i Varde, hvor de stadig har den lille Grønt- butik.

Det har altid været en Fornøjelse at be- søge Peter og Marie, thi i deres lille Hjem har man Følelsen af at være velkommen, og de har altid hyldet Princippet: "Hvor der er Hjerterum er der ogsaa Husrum".

Vi haaber at rigtig mange Slægninge og Venner, vil møde op og gratulere Peter med de 73, og sender paa denne Maade vor Fød- selsdagshilsen.

H. M. L. m. Familie,

København      

AABENT FERIEBREV

Søndag Den 27. Juli Kl. 5½ var der meget mod Sædvane Liv og Fart i det Folmer Hansenske Hjem. Faderen, Moderen og yngste Søn skulde med Damperen til Aar- hus, og Aage, Rigmor og Datteren Elin, der alle tre havde tilbragt den sidste ferienat i det Hansenske Hjem, skulde rejse med hjem efter at have tilbragt Ferien dels i Haresko- ven og dels i Rigmors Hjem i Ladager.

Sejlturen foregik i det skønneste Vejr, og vel ankommet til Aarhus Kl. ca. 16 tog Aage og Rigmor Toget til Randers, medens vi andre tre styrede Cyklerne mod Hunds- lund (mellem Odder og Horsens), hvor Gunver tilbragte sin Ferie hos velsituerede Gaardmandsfolk.