NR. 1 til 8

SLÆGTENS ÆLDSTE

Dorthea Hansen, Hareskovby

Tirsdag den 22. Juli fylder –– som det kan ses af Slægtsregisteret –– den ældste af Chr. Damsgaards Piger 72 Aar.

Vi skal straks gøre opmærksom paa, at der findes ikke mindre end to indenfor Fa- milien, som er ældre, nemlig Christine i Søndbjerg (f. 31––5––68) og Peter Lund- berg i Varde (f. 12––9––68) , men af de egentlige Damsgaard'ere er Moster Dorthea den ældste.

Det vil derfor være rimeligt at standse lidt ved Mærkedagen og hejse Flaget.

Moster Dorthea bor nu i Hareskoven, lidt nordvest for København, men desværre er Helbredet ikke saa godt, saa der kan blive Tale om store Udflugter. Af og til hænder det dog at Moster Dorthea tager en Tur til Gentofte til Moster Titte eller en Tur til Svansberg til Johannes og Sigrid (og alle Børnebørnene!), hvor hun er lige afholdt af smaa og store for sit stille, blide ægte Damsgaardske Væsen.

Egentlig vilde det være passende at bringe en Levneds skildring ved denne Lejlighed, men dels Pladsforhold og dels andre For- hold (Ferie m. m.) gør, at det maa opsættes til næsteGang, hvor vi har Løfte om en saadan Levnedsskilddring.

Denne Gang skal kun omtales selve Fød- selsdagen, som vi andre i Slægten bør min- des med et Brev eller i det mindste et Kort. Maaske de yngre i Familien ikke rigtig ken- der den Glæde, det er at faa Brev, men jeg kan forsikre, at kun i faa Familier er der saa stor Glæde over et Brev, som i vor Familie, og naar det er Tilfældet, bør vi yngre ofre saa megen Tid, som det kan tage at skrive et Brev.

Forhaabentlig vil Helbredet stadig være saa godt, at vi endnu i mange Aar kan ønske Moster Dorthea