NR. 1 til 8

1941
Familien DAMSGAARD m. fl.
7

For en god Maanedstid siden saa jeg at- ter Far (i "Villaen" i Silkeborg!) og nu igen foret Par Uger siden i Varde, og jeg kon- staterede, at Far holder sig godt: Han er ikke mere skaldet end mig, og han har ikke saa mange graa Haar som jeg. Hvis det bli- ver saadan ved, kan Familien vel ikke kende Forskel paa os!

Jo, det er en Halvfjersaarig, man maa tage Hatten af for. Jeg for min Part siger ligesom Holger Drachmann: サJeg takker dig, min Far, at ikke du var rig . . .ォ Thi det har vel været det, der har gjort, at man har lært at kæmpe sig frem gennem Livet og overvinde Vanskelighederne; det og saa det gode Humør, som jeg heldigvis mener at have faaet en Stribe af.

For det og meget andet vil jeg ved denne Lejlighed gerne sige Far Tak! Og rigtig hjertelig Tillykke!

Folmer.  

BETRAGTNINGER PAA EN REGNVEJRSDAG

Der er en Rubrik i familiebladet, som jeg ikke er særlig Glad ved, og det er Fød- selsdagsrubriken. Det er grueligt flovt, naar man nu som jeg tilfældigt faar fat paa Bladet og opdager, at Moster Hannes Frede havde Fødselsdag i Forgaars, tilmed naar han for et Par Timer siden har af- lagt et lille kort Besøg uden at jeg havde tænkt paa at gratulere simpelthen fordi jeg havde glemt hans Fødselsdag. Mary Damsgaard skulde have haft en Hilsen i Gaar, for ikke at tale om Onkel Karl i Sandved, der ogsaa har haft Fødselsdag. Folmer var mere Heldig. Han skulde tale med Moster Kirsten og ringede op netop paa Fødselsdagen (uden at huske denne!); han var selv saa glad og overrasket. Moster Kirsten tog det mere selvfølgeligt, da hun allerede havde modtaget flere Fødselsdags- hilsner, men hun hører jo ogsaa til de mere populære i Familien.

Desuden synes jeg, at hvis Rubriken skal bibeholdes, bør kun Børnenes Alder næv- nes. Derefter kun naar der er Runde Tal, f. Eks. 50, 100 o. s. v. Af andre festdage synes jeg kun Konfirmationer, Bryllupper,

Sølv-, Guld- og Diamantbryllupper er værd at regne særlig hvis man skal med! Jeg kan ikke lade være at tænke paa, hvor vidunderlig dejligt det ville være paa en vaad kold Dag som denne at komme ind i en varm og festlig Stue med glade Menne- sker, der om et Øjeblik skulde tilbords og spise varm Kødsuppe, stegt And med Rød- kaal eller andre Lækkerier, man faar ved en saadan Lejlighed. Aah, det ville være skønt!

Naa, forhaabentlig oplever man igen gode Tider. Jeg gar nu ud og trøster mig med Kanden 75 % Surrogat!

København, 26.-8.-41.

E. H.  

NYT MEDLEM

Dik og Erik Risbjerg Thomsen har be- riget familien med et nyt Medlem, idet Dik den 17. September Kl. 12,45 paa Sct. Josef Søstrenes Hospital i København nedkom med en dejlig lille Pige paa 7 Pund.

BAGSIDEBILLEDET

er en Foto-Montage, som er benyttet til en Sang ved Jørgen F. H.s Konfirmation og altsaa ikke fremstillet til Bladet. Men da Clicheen nu engang findes, har jeg tænkt, at det maaske kunde interessere at se Bille- det nu da det alligevel er blevet Fa- milien Hansen-Nr.

FØDSELSDAGE
I OKTOBER

1. Ragnhild Bassehave Hansen, Eskemo- sesegaard, Svansbjerg pr. Herfølge, 16 Aar.

1. Mogens Damsgaard Hansen, Køben- havn, 26 Aar.

24. Gudrun Hansen, Hareskoven.

29. Frederik M. Hansen, Skern, 70 Aar.

31. Jørgen Folmer Hansen, København, 19 Aar.

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Nordborggade 10, 4, København Ø.