NR. 1 til 8

1942

Familien DAMSGAARD m. fl.
7

æ snaarrer vi ajer, De va no ett saa sær. Tho vi haaj jo aller fahr væt i Familli mæ en Minister.

Men de vi især ska how ve den nær Lejlehie. de æ no ilyv- valler den Smil, en alti træffer ve Hanne, naar En kommer dær, aa de æ lig møj i hu manne, der saa er. Aa de ska do ha Tak for, Hanne, aa saa teløkk mæ di Halhunner.

Jen fræ Thy.  

*

EN HILSEN FRA FYN

Jæ ve itte, om I i di a're Ejne a La'i, I plejjer vann aa 'jør saa mejen Stas u' a dei Daw, da ma' fyller de hahl'e Hunner, men hær paa Fynn, der er't nu ien a di skøn- neste Dawe i iens Liv, Aa naar nu ien a vor goe gamle Venner fyller Or, saa moe vi jo hejse Flagi, aa da særli', naar de æ ien Dahme a' dei Kvalitet som Moster Hanne.

Hu Vaa jo æls ien Gang kommen te Fynn aa være, men dei Hærlihe' vared' saammen aller ret læn'. Saa fløj hu' ijen. Men vi æ dow noen Støkker herovre, som a der ka hus'e hinner ino, aa derfor ve vi benøtte Læjlihe'en te aa sie rejti manne Ga'ge te Løkk' !

Ien fra Fynn.  

*

EN KØBENHAVNER-HILSEN

Ak ja, Tijen gaar. Herreguj, er Moster Hanne værk'li lie ve aa være haltræs. De haje je ikke troed. Men man maa jo bøje saj for de kolde Kendsgerninqer. Her gaar man aa tror, a' man har en ung Moster, som a' man er jævnalrene mæ, aa saa –– naa ja, man er jo osse sæ been ælre mæ Aarene. Men de æ nu lie mejed, naar a nu Lajliheen er dar, saa væ jæ Osse være mæ Paa Holden, aa min Løkønskning er menst li saa majed velment som alle di andre –– alsaa nemli!

Saa Te løkke me daj, Moster Hanne!

Københavneren (f. von Thybo).   

FAMILIESTÆVNE

Det har nu og da været drøftet indenfor Familiekredsen, at det kunde være morsomt at samles saa mange som muligt paa én Gang, og det kan jo ikke nægtes, at Tan- ken Lyder tiltalende. Men et saa- dant Familiestævne skulde vel først og fremmest være en Søndag, der- næst et centralt Sted, og her vil vel allerede være forskellige Meninger. Hvis jeg maa faa et Par Linier om Sagen fra hver Familiegruppe –– men helst snart ––, skal jeg forsøge til næste Nr., som kommer i Maj, at samarbejde de forskellige For- slag til en Plan, som man kan tage Stilling til. Mon man f. Eks. kan samles om Søndag den 12. Juli? Og Stedet? Ja, her skal jeg ikke foreslaa noget, men bare i Forbi- gaaende nævne, at Horsens i Som- mer fejrer 500 Aars Jubilæum, og at der er kønt her ved Horsens –– !

F. H.   

RANDERS, AAH -!

Det vil være de fleste bekendt, at der er noget, der hedder Randers-Laks og Randers-Handsker, men kun faa –– deri- blandt heldigvis undertegnede –– véd, at der er endnu en god Ting at faa i Ran- ders, nemlig et velsmagende, stimulerende Fludium, som benævnes forskelligt, men egentlig smager ens. For Eftertiden maa der en Tilføjelse til i Omtalen af Randers, nemlig Randers-Likør.

Som antydet i sidste Nr. af Bladet fore- stod der en Undersøgelse af et Rygte ved- rørende en Mand I Randers, og den sidste Dag i Februar Maaned tog vi afsted fra