NR. 1 til 8

1941

Familien DAMSGAARD m. fl.
3

end een Skjorte, udleveret en preus- sisk Skjorte. Jeg forliste alt, hvad jeg havde, med Undtagelse af det, jeg gik og stod i, og trængte saa- ledes haardt til en Skjorte; thi Penge havde jeg knap nok saa mange af, at jeg kunde købe en Skjorte. – Den 26. skrev jeg til Anders Odgaard om Penge, men jeg forglemte at bede ham sende dem i preussiske Dalere; dersom du træffer ham, inden han sender Pengene, da bed ham derom; kan han ikke anderledes, saa kan Posten nok faa dem vekslet i Thisted, idet der her med de danske Penge er en daarlig Omsætning, da vi tabe 6 Skilling paa hver Mark, og med mindre Mønt er det meget ringere, f. Eks. gælder en Fireskilling kun det halve. Det var slemt for os i de første Dage, at vi ikke kendte de preussiske Penge, men nu har jeg lært at kende dem. Fra Eders Om- egn ved jeg ikke andre, som kom med hertil end Lars Klemsens Kones Broder, Jesper Jespersen og Christian Fink, Smed af Boddum, men der er formodentlig mange flere, som ere komne andre Steder hen. Det vilde være mig kært, om du vilde skrive mig til, hvem der er saaret fra Thyholm; thi jeg kan jo slutte mig til, at der maa være nogle, da vort Tab desværre var stort; der er nemlig mange fra Thy- holm, som jeg ved, der deltog i Kampen. – Hvad Krigen forøvrigt angaar, ved jeg næsten ikke noget, og det er mig ej heller tilladt at

meddele noget derom, men dersom du er saa god at skrive mig til, maa du ej heller fortælle noget i den Retning, thi Brevene bliver læste, forinden de naar deres Be- stemmelsessted.

Til Slutning bedes du hilse alle dine Børn og Tjenestefolk. I det Haab, at disse Linier maa træffe dig og Eder alle ved Helsen, og med den Bøn til Gud, at han snart maa lette den Byrde, som for Tiden hviler saa tungt paa vort kære, lille Danmark, tegner jeg mig som din stedse tjenstskyldige

Johan Chr. Damsgaard Christensen.

VELKOMMEN TIL HORSENS

Saadan staar der paa Horsens Erhvervs- raads Breve, og saadan siger alle, man møder første Gang i Horsens. Og – hvad der er endnu bedre – man har virkelig Indtrykket af, at man er velkommen i Horsens, naar man har været der nogle Dage eller Uger. I den Grad gaar det i Blodet, at vi – skønt ganske ny i Byen – ogsaa gør Byens Hilsen til vor Hilsen.

Iøvrigt kan der paa nuværende Tids- punkt siges det om Situationen, at vi pr. l. December har faaet en Lejlighed nær ved Banegaarden, 2. Sal, 3 Vær. og Kam- mer + Badeværelse, og selvom det ikke er saa god eller saa stor en Lejlighed, som vi havde i København, haaber vi dog at blive glade for den. Jørgen bliver i Køben- havn, hvorimod Kirsten allerede fra l. De- cember begynder i et af Schous Udsalg. her. Mens vort Flyttegods er undervejs, er Ella, Kjeld og Gunver Gæster dels hos Moster Hanne og Moster Kirsten. Vi reg- ner dog med at være i Orden til Jul – og saa atter falde ind i de vante Folder.

F.