NR. 1 til 8

4

Familien DAMSGAARD m. fl.
NR. 8

Farmor:

Marie Pedersen, født Rasmussen,

født 10–11 1843, død 20–3 1920.

Farmors  Far:

Rasmus Nielsen,

født 15–4 1818, død 7–3 1908.

Farmors  Mor:

Kirsten Hansdatter,

født 30–11 1814, død 1893.

Farmors  Farmor  og  Farfar:

Karen Rasmusdatter og Niels Sørensen.

Niels Sørensen var Søn af Søren Nielsen.

Kirsten Hansdatter var Datter af Hans Andersen fra Vig og Mar- grete fra Jyderup pr. Vig.

Jeg har gjort dette Stykke om Familien i Hørve saa udførligt for at gøre Familien bekendt med, at der er flere Former for Slægtfølelse, og at den ene Form ikke er ringere end den anden. Jeg har uddybet Beretningen om Farbror og hans Gerning, uanset han hører til Dams- gaard-Familiens Yderkreds. Men dels interesserer Farbror sig i høj Grad for vor Familie –– han har sikkert besøgt alle de ældre Med- lemmer af Familien –– dels viser hans Slægtskabsfølelse sig deri, at han ved sin Gerning beviser, at man ved Siden af at skrive Historie kan skabe Historie.

Og hvis I nu, I kære Mostre og Morbrødre,  Farbrødre  og  Fastre m. fl., skulde finde ud af, at det yngre Slægtled ikke fuldt ud for- staar Slægtsfællesskabets Aand, og

dertil beskylder os for, at vi ser med overbærende Smil paa alle de for Jer saa hellige Følelser, saa vær forvisset om  ––  selv om I har nogen Ret i jer Bedømmelse, at vi føler, at jert Eksempel er lysende, og at jer Villie  og  Evne til Hjælp er grænseløs. I viste os, at Frisin- dets Klædebon ikke er at lade staa til, I saa Fremtidens Maal, men I var moderate i Midlerne og Tempoet. Og I vidste alle, at for at faa os Unge med, maatte I apellere til Fremti- den og sige: Lyst for og mørkt bag. I ved, at nok er Historien interes- sant og betydningsfuld, men Frem- tiden er det afgørende. For os Unge har allerede den forrige Verdens- krig kun historisk Interesse. Vi ser fremad mod en ny Verden. – Den ligger i øjeblikket uden for vort Synsfelt.

Men I har vist os Vejen.

BRUDSTYKKER AF
ET BREV

Fra København til
Provinsen

Af et Brev fra »en Mand i København« plukker vi følgende Brudstykker:

. . . Moster Titte er dog desværre kun delvis rask, men vi haaber, Sommeren maa hjælpe. Det ellers saa lyse Livssyn er ble- vet præget af Sygdom og Træthed. Maatte det snart bedres for vores allesammens Moster Titte . . .

*

. . . af det daglige Nyt indtager Mogens' Bryllup Førstepladsen. Han blev 30. Januar viet til en sød Pige fra Nakskov, Bodil