NR. 1 til 8

1941

Familien DAMSGAARD m. fl.
5

inden for slægten, idet der i alt Fald alle- rede nu i næste Generation er to Kirsten’er, hvoraf vor Kirsten i hvert fald er opkaldt efter Moster i Sandved.

F. H.  

MOSTER HANNES

FØDSELSDAG

Lørdag d. 26 April fyldte Moster Hanne Aar. Vi ved godt, at nogle jyske Fætre og Kusiner kalder hende Faster, men vi er nu flest, der kalder hende Moster –– selv dem i den næste Generation siger Moster Hanne!

Selvfølgelig oprandt Dagen med mange Gaver og Blomster til den afholdte Fødselar, og der var da ogsaa Gæstebud om Aftenen. Med Skam at melde havde nærværende Re- ferent –– ganske utilgiveligt! –– ikke husket Dagen, og naar jeg alligevel bivaanede Fest- ligheden, skyldes det, at den snedige lille Moster havde ringet til min Viv og »snak- ket om« at komme en Aften i Ugens Løb, f. Eks. Lørdag! Vi troppede op i Hverdags- dress, og blaaøjede som sædvanlig dumpede vi lige ind i Festlighederne uden saa meget som en lille Blomst. En flov Historie! Men det morede Moster Hanne, saa lidt For- nøjelse fik hun ud af det –– og vi andre havde en dejlig Aften i Familiekredsen, som dog væsentlig bestod af »næste Generation« med »Anhang«.

fh.   

ET PAR PRAKTISKE

OPLYSNINGER

Tanken med dette lille Blad er for det første det, der omtales i Indlednings-Artik- len, men dernæst den rent praktiske Nytte, man kan have af at have Rede paa sin Slægt og de Adresser og Aarstal, som i givet Fald kan have Interesse.

Vi kender jo sikkert allesammen det, at vi en bestemt Situation kunde ønske at vide en Adresse eller en Dato, som man mente at kunne huske, men som er for- trængt af andre Ting, der har formaaet at fæstne sig mere i Hukommelsen.

Derfor foreslaaes det, at man samler Bla- dene i en Mappe eller i alt Fald i en stærk Konvolut, som gemmes paa et sikkert Sted. Der sendes til hvert Hjem saa mange Eks- emplarer, som der er Familiemedlemmer, saaledes at hver Person har sit Eksemplar, som kan medtages og være personlig Ejen- dom, naar Vedkommende engang  skal  ud i Verden og eventuelt selv stifte Hjem. –– Til den Tid vil sikkert alle være glade for Bladet, som vi derfor bør holde i Gang, saa længe Slægten bestaar.

SMAA-NYT

Niels Damsgaard, som for et Par Aar siden købte Aalkjær Skole ved Søndbjerg og byggede den om til sig selv og Familie, har nu ogsaa købt »æ Spelmands Hus«, som ligger ca. 100 m sydvest for Skolen. Det skal rives ned, og paa Grunden skal bygges et Hus til Peder Damsgaard. Niels er jo ferm til den Slags, saa det skal nok blive godt.

*

Maja Poulsen, som hører til en Sidegren af Familien, og som er kendt af de fleste af os, har forladt sin Stilling som Husbe- styrerinde for en Enkefrue i Valby og er- nærer sig nu ved at sy for Venner og Be- kendte. Hendes Adresse er Frk. Maja Poul- sen, Adr. Fru Ortved, Ndr. Frihavnsgade 86, København Ø.

*

Johannes Bassehave Hansens to ældste Døtre, Ellen og Grethe, har haft Plads i København (Ordrup––Gentofte), men er begge to fra 1. Maj vendt hjem til Eske- mosegaard.

*

Mary Leiner (f. Lundberg), der er ansat som Sygeplejerske paa Kommunehospitalet i København, har efter en Patient arvet 200 Kr. For trofast og omhyggelig Pleje. Vi gratulerer!

*

Næste Nr. Af Bladet kommer i begyndel- sen af Juli. Send Rettelser og Nyt i god Tid.