NR. 1 til 8

6
Familien DAMSGAARD m. fl.
OKTOBER 1941

modtage os. Men der var da ogsaa mødt baade fra Esbjerg, Skern, Oxbøl og Herning, saa det var en festlig Modtagelse.

Vita serverede Aftensmad for en Masse Mennesker, Moster Marie for en anden Masse, og saa var alle senere paa Aftenen samlede hos Vita og Hans Arnold. Det var en dejlig Aften.

I Esbjerg havde vi desuden hilst paa Rig- mor Danielsen, der var mødt op paa Bane- gaarden med sin Mand og sine tre Piger; Folmer havde meddelt, at vi passerede.

Mandag Morgen var vi lige et lille Trip ude hos Mary og Poul, derefter hos Moster Marie, som gav Frokost, og hos hvem der efterhaanden samledes en hel Flok Familie- medlemmer, der vilde følge os til Toget.

Jo, det er ikke nogen kedelig Familie, vi har i Varde. Og saa er der mange!

Ella.  

TIL AARHUS

Erik Risbjerg Thomsen, som det sidste Aars Tid har været ansat ved Statsbanernes Hovedkontor i København, er fra 1. No- vember ansat som Ingeniør ved Statsbaner- nes Maskinkontor i Aarhus.

TIL KØBENHAVN

Anna Risbjerg Thomsen har faaet An- sættelse ved Biblioteksvæsenet i København og bor nu hos Moster Titte. Hun skal sam- tidig læse videre til Filosofikum.

TIL OG FRA HERFØLGE

Grethe Bassehave Hansen har netop i disse Dage afsluttet et Kursus paa Gymna- stikhøjskolen ved Snoghøj, og det er Tan- ken, at hun i Vinter skal lede Gymnastiken for de unge Piger i Sognet.

Anna Dorthea forlader 1. November sin Plads i Lægeboligen i Viksø for at tage hjem, og det er Meningen, at hun skal have en Halvdagsplads og iøvrigt tage Undervis- ning i Tegning hos en Dame i Køge.

Ragnhild skal derimod ud og prøve Vin-

gerne en Smule, idet hun skal have Plads hos den fhv. Mejeribestyrer.

Hvad Ellen skal i Vinter er ikke rigtig bestemt endnu.

FR. HANSENS 70-AARSDAG

fejres paa selve Dagen –– den 29. Oktober –– i København, Nordborggade 10, som en lille Familiefest.

Om Aftenen er Familien og Venner vel- kommen til en beskeden Forfriskning, da det jo samtidig bliver en Slags tagen Afsked med Familien Hansen.

LILLE BREV TIL SANDVED

Kære Onkel Karl!

Du skal ikke være ked af, at Moster Kirsten mener, at man skal lede længe efter saa god en ægtemand som Folmer. Jeg sy- nes, Du er meget bedre; men lidt skuffet er jeg nu over Dig. Jeg havde ventet en Pro- test, men jeg haaber, Du har set rigtig be- stemt og strængt paa Moster Kirsten eller straffet hende paa anden Maade. Ellers kan Du nok sagtens faa en Protest optaget i Bladet.

Venlig Hilsen

Ella.  

PROTEST

I Anledning af, at der i sidste Nr. af Bla- det blev spurgt om, hvem der havde været hvor, har Bladet modtaget en Protest fra Knud Damsgaard Hansen. Han h a r været i Middelhavet.

Det burde man kunde have lagt sig selv. Undskyld.

FØDSELSDAGE I NOVEMBER
1.  
Poul-Sigurd Vang, Fraugde Præstegrd. pr. Marslev.
9.
Paula Damsgaard, Varde.
14.
Chr. Damsgaard, Brogade, Varde.
18.
Erik Risbjerg Thomsen, Aarhus.
24.
Johs. Hansen, København.

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Nordborggade 10, 4, København Ø.