NR. 1 til 8

1941
Familien DAMSGAARD m. fl.
5

sker er saa ideale eller ideelle om man vil , at de lever og handler, som de bør leve og handle. Men saadan er Menneskenes Børn nu engang ikke, i alt Fald kun faa, og det skuffer dem og gør dem bitre og skep- tiske, ofte ogsaa overdrevent mistænksomme. Gennem Samtaler med Mors Søskende ved jeg, at dette ogsaa var Tilfældet med Mor. Sammen med en streng religiøs Livsopfattel- se, som den jo vitterligt fandtes paa Thy- holm, maatte Livet, som det nu engang le- ves, bringe Mor visse Skuffelser, som vi an- dre tager noget lettere paa Jeg behøver bare at nævne to Ting: det at danse og det at nyde Spiritus selvfølgelig til Maade! , det ser vi jo inden for Familien nu anderledes paa, end Mor vilde synes om. Og hvorfor? Fordi Mor var bibragt en fejlagtig religiøs Opfattelse af disse Foreteelsers サSyndefuldhedォ.

Det bør man vide og tage med i Be- tragtning, naar man vil gøre Mors Trængs- ler op.

Kærlig Hilsen til Dig og dine.

Folmer.  

FØDSELSDAGSFEST I ESBJERG

Lørdag den 20. September var det Hans Lundbergs Fødselsdag, og i den Anledning var Familien fra Varde inviteret til Esbjerg om Søndagen. Vi ankom til Esbjerg Kl. 5 om Eftermiddagen og tog saa ud til Jerne, hvor vi fik Middag: Flæskesteg, Is, Kaffe og Cigarer. Vi var ca. 30 Mennesker, saa vi spiste omtrent en hel Gris!

Vi sang en Sang ind imellem, medens vi sad ved Bordet, og saa kom det store Øje- blik, da Rigmor Bjerg strammede sig op til at holde en Tale. Da Julie kender Rigmor, naar hun skal tale, kom hun skyndsomst med en Blé men tiltrods herfor faldt Rig- mor helt hen i Rørelse, og da hun ikke kunde komme over det igen, og vi alle 30 sad spændt og afventende, kom det højt og klart paa bredt Jydsk: サSyng da for Søren!ォ Stemningen lettede.

Da vi havde stoppet os saa godt vi kunde,

kom Kortene frem, og inden længe var Spillet i Gang til stor Fortrydelse for Mary og Hans Peter, som tog en lille Vals til Radioens Toner.

Senere paa Aftenen fik vi Chokolade, og da Gæsterne stadig ikke vilde tage hjem, serverede Julle nok saa flot Smørrebrød Kl. 2½ om Morgenen. Endelig syntes Gæsterne at have faaet nok, og saa blev det udenbys Selskab læsset paa en Lastvogn og i Nattens Mulm og Mørke kørt til Varde, hvortil vi ankom Kl. ca. 4.

Det var en meget vellykket Fødselsdag.

Vita. 

TIL HORSENS

Mon der er nogen inden for Familien, der endnu ikke ved, at Folmer og jeg har haft en ekstra Ferie; i det Tilfælde, saa hør nu bare:

Folmer skulde se paa en Stilling i Hor- sens, derfor rejste vi Lørdag den 13. Sep- tember om Morgenen fra København og an- kom til Horsens Kl. 19 i Stedet for Kl. 16.

Folmer besaa Virksomheden, der beskæf- tiger ca. 75 Mennesker, og forhandlede om Gageforhold, medens jeg opholdt mig i et dejligt Hotelværelse eller spaserede rundt i Byen i Regn. Resultatet af Forhandlin- gerne blev, at Folmer skal tiltræde i Hor- sens den 1. November. Han glæder sig væl- dig, særlig til at skulle leve som Ungkarl for en Tid. Vi hæfter jo for Lejligheden her til April FIyttedag, og ved endnu ikke, hvorledes det er med ledige Lejligheder i Horsens. Desuden er der andre Ting, der ta- ler for, at Børnene og jeg bliver her i Vin- ter, saa det kan ju være, at Folmer bliver kureret for sine Ungkarlenykker; naar man i lang Tid har gaaet i Tøjr oven i Kø- bet stramt , sker det ofte, at man ikke kan leve foruden!

Det var Horsens.

Men vi var da ogsaa i Varde. Søndag Middag tog vi til Varde. Der var sort af Mennesker paa Varde Station; at Folmer og jeg var Aarsagen, tør jeg nok sige, da de 21 af Forsamlingen var mødt op for at