NR. 1 til 8

2

Familien DAMSGAARD m. fl.
NOVBR.-DECBR.

hvilket var nødvendigt for at sikre den for Granatilden.

Altsaa Kl. 11 stod jeg som Fange, og maatte lade mig trans- portere af preussiske Soldater. Rej- sen gjaldt nu Flensborg, hvor vi udmattede naaede til om Aftenen Kl. mellem 10 og 11. De brave Flensborgere viste os deres oprig- tige Sindelag, og deres Menneske- kærlighed viste de ved at uddele til os Spise- og Drikkevarer, Tobak, ja, endogsaa Pengesummer blev samlet til Fordeling iblandt os, idet hver Mand fik 2 Mark, og enkelte af os fik desuden hele preussiske Dalere, ligesom ogsaa en Del Klædningsstykker uddeltes. Vi var indkvarterede i een af By- ens Kirker, og saa snart vi vare komne i Orden, begyndte Borgerne at komme med varm Spise, og hver Mand kunde da nyde alt, hvad han havde Lyst til. Næste Dag, den 19. April om Middagen, kom vi paa Jernbanen, og Rejsen gjaldt nu Hamborg. Vi kom til Altona om Aftenen og marcherede derigennem til midt ind i Hamborg, hvor vi blev indkvarterede. Jeg havde der den Lykke at komme i Seng, hvil- ket var den første Gang siden 4. Februar.

Næste Dag, den 20., om For- middagen Kl. 9, kom vi paa Jern- banen igen, og vel naaede vi til Berlin om Aftenen Kl. 8½. Her havde vi et Ophold til Kl. 11, saa kom vi i andre Vogne, og Rejsen gik nu videre sydpaa. Den 21. om

Morgenen naaede vi til en Stad, som hedder Soroaus, hvor Bor- gerne gav os Brød, og desuden fik vi en Forfriskning, bestaaende af gammel Rom. Rejsen fortsattes der- paa til Breslau, hvor vi fik varm Mad (i Berlin fik vi ogsaa varm Mad). Efter at have opholdt os der en god Time, kom vi i Vog- nen igen og rejste saa videre til Stationen ved Kosel, marcherede samme Aften der fra og ind til Byen. Vi kom her den 21. om Af- tenen Kl. 10 og havde fra Dyb- bølstillingen og her til tilbagelagt 128 Mil; fra Hamburg og hertil er 101 Mil. Fæstningen, som vi be- finder os i, er paa 4 Mil nær ved den østerrigske Grænse.

Hvad mig forøvrigt angaar, har jeg det saa nogenlunde godt, men jeg haaber, at det gaar endnu lidt bedre, naar først vi bliver lidt mere vant til Kosten, og saa vi kommer saa langt, at vi kan modtage Pen- gebreve hjemmefra.

De preussiske Officerer saavel som Soldaterne viser sig meget flin- ke imod os; vi faar Lov til at gaa ud hele Dagen. Vi har rigtignok fire Timers Skansearbejde om Da- gen, men det er ganske vist ikke anstrengende Arbejde; jeg arbejder i Professionen, hvilket jeg har mere Lyst til end at drage med Trille- børen. Vore nye Foresatte sørgede paa det alleromhyggeligste for, at vi blev renset for Utøj, hvilket mange trængte haardt til. Den 24. fik enhver, som ikke havde mere