NR. 1 til 8

6

Familien DAMSGAARD m. fl.
NR. 8

HALVTREDS
AAR

Søndag den 26. April kan den yngste af Chr. Damsgaards Piger fejre sin 50 Aars fødselsdag, og det vil Forhaabentlig blive en rigtig Mærkedag for vores allesammens Moster Hanne. Sidste Aar havde jeg glemt Begivenheden, men i Aar vil jeg gøre Af- bigt paa den Maade, at jeg her gengiver forskellige Hilsener fra Landets forskellige Egne, saadan som de i alt Fald kunde forme sig. Og saa skal jeg iøvrigt nok lade høre fra mig paa selve Dagen!

F. H.   

Saasom os for Ore komnmet er, at velbyrdige frue

Johanne Hansen

foed Damsgaard,

om foye Tid runder sin Alders halvtredsindstyvende Aar, ville vi undertegnede gierne hermed frembaere vor aller underdanigste Hyldest og Lyk/onskning, paa det at Geburts- dagen saavel som Fremtiden maa vorde idel Fryd og Gammen.

Evig Tak skyldig som tilforn forkliner vi i kierlig Underdanighed.

Samtlige Nev/oer og Niecer
med Kvinder, Maend og B/orn.

*

EN HILSEN FRA THYHOLM

Ja, uha inda! Da er't osse sann. Tho de æ da Hanne hinne Ge- bus, saa sks vi da how aa ha skrøvven, Det wa da ett sær. Ku En barestens sæe aa fo æ gjor. Men det æ jo ett sørn. En haar

jo saa møj aa go aa tink ve, saa en for æ saammen ett gjor, fahr de æ faasilde.

Men sae er't da godt, te vi haar dæ hær bette Avis, saa ka En da ett val væ bekjen aa go aa glemm æ. Aa naar no, te æ Avis vil haa en Par Linier som en bette hælsen te Hanne, saa mo vi jo te æ. Aa de faastaar sæ, vi gjør æ gue nok osse gjae.

De æ jo sørn, te Hanne hun æ jo den menst aa æ Pigger, aa de de æ lissom, te vi kinner hin bæjst, saa vi tøvs, te hun æ saa møj den willest aa em, Aa de ka no et nøt aa sej ant, for hun haar no osse væt høttest o Stro, aa de bejst wa, te hun ku toel't, Hun bløw ett stursinne a de. Va dæ novver, dæ bløv de, saa var